چطور به نفع رقیب پول خرج کنیم ؟

چطور به نفع رقیب پول خرج کنیم ؟
بررسی یک سناریو پیش آمده ی واقعی در خصوص تبلیغات و جذب کاربر و اشتباها...