به کجا چنین شتابان ای عاقل ؟!

https://www.aparat.com/v/IK98x