ما، پیتزا و قرمه سبزی اینجا از خودمون و تصمیممون برای مهاجرت می‌نویسیم.