این منم خدای ترسان

این منم خدای ترسان

آیا من خدایم ؟

آیا واقعا ما خداییم ؟

چرا می گویند که روح خدا در ما دمیده شده و جان گرفته ایم ؟

اگر چنین است پس ما جزئی از خدا هستیم .

خدایی که در پرده جسم وظایفی دارد که باید یه انجام برساند . آیا ما رسالت خود را یافته ایم ؟

پس نقش جسم چسیت ؟

خداوند در کالبد زمینی ما دمیده تا بتوانیم وظایف خود را به انجام برسانیم این از فیاضیت خداست .

جسم وظیفه دارد که توسط روح وظایفش را در این دنیا انجام دهد ، زیرا روح نمی تواند به شکل دیگری در این دنیا نمود پیدا کند . جسم ما قالب زمینی روح ما است . پس در زمان باقی مانده از عمر سعی کنیم رسالت خویش را یافته و به انجام برسانیم . کارهایی به عهده ماست که فقط از ما برمیآید و بس .

باید دست به کار شوم

از همین الان دست به کار شوید . وقت تنگ است و معلوم نیست که چه زمانی روح ما این جسم فانی را رها می کند و به مبدا خویش باز می گردد . باشد که بدون انجام رسالتمان به دنیای دیگر رهسپار نشویم .

این منم خدای ترسان

ما قدرت الهی داریم و می توانیم سرنوشتمان را به دست بگیریم . اما چون قالب زمینی داریم فکر می کنیم که نمی توانیم و باید خدا برایمان کاری بکند !

دست از تفکرات قرون وسطایی برداریم و به فکر آینده خود باشیم . ما به واسطه گیر افتادن در قالب زمینی وجودمان پر از ترس شده و گر نه ما همان جلوه خداییم .