قانون جذب ( قوی ترین قانون جهان هستی )

قانون جذب قوی ترین قانون جهان هستی .

شما در حال حاضر هر چه هستین چه خوب چه بد نتایج جذب های پیشین شما بوده .

افکار شما و ارتعاش شما زندگی شما را می سازد . به هر چه فکر کنید در زندگی شما ظاهر می شود .

اگر سلامتی و ثروت شما را فرا گرفته این نتیجه جذب شما از جهان هستی بوده

و نشان می دهد هرآنچه را که خواسته اید بر زبان آورده اید .

تبریک میگوییم شما در بهترین موقعیت جهان هستی هستید .

شما برای دریافت نتایج بهتر باید تفکرات بهتری داشته باشید .

با احساس خوب هر آنچه را که می خواهید به دست خواهید آورد .

کائنات و جهان هستی محدودیت ندارد .

هر آنچه به فکر شما برسد هرچند که خیلی احمقانه یا خیال انگیز باشد قابل دستیابیست.

تمام چیزهایی که الان برای شما بسیار عادی و بدیهیست برای 70 سال قبل رویا بود !

باورنمی کنید از پدربزرگ یا مادربزرگ خود بپرسید .

پس چرا افکار رویاپردازانه خود را احمقانه فرض میکنید ؟!

اگر بدبختی و فقر شما را فرا گرفته این نتیجه جذب شما از جهان هستی بوده .

نشان می دهد هرآنچه را که نخواسته اید بر زبان آورده اید .

تسلیت میگوییم شما در بدترین موقعیت جهان هستی هستید .

هر انچه بخواهید .. بدون محدودیت ... بدون استثنا .... بدون هیچگونه تفاوت بین شما و دیگری ..... در انتظار شماست.

دست به کار شوید هر آنچه را که میخواهید بنویسید .

مثال : خداوند را شکر می گویم که ......................

و در انتها بنویسید : خداوند ار به خاطر این همه لطف و مرحمتی که به من داشته  سپاسگذارم ، سپاسگذارم ، سپاسگذارم.