کوله پشتی ۹۷

کوله پشتی ۹۷
سلام!باز من، باز سیم آخر و آتشفشان عصیانی حاصل از تلنبار عمری درون ریز...