استفاده از انحنای بدن انسان در طراحی احجام خراطی شده

طراحی خوب در هنر خراطی چوب یک نیاز حیاتی و اساسی است .

گلدان چوبی
گلدان چوبی


اگر طرح ساخت خوبی نداشته باشید و ایده هنری شما خام و نافرم باشد همه زحمات شما بر باد خواهد رفت .

گاهن استادان خراط بدون نقشه و طراحی کار میکنند .

کافی است هدف خود را برای ایشان توضیح بدهید و منظور خود را دست و پاشکسته منتقل کنید تا دست به کار شوند و یک اثر هنری به شما تحویل دهند.

شاید به نظر برسد که بدون طراحی قبلی دست به کار شده اند و تجربه بالای این عزیزان نادیده گرفته شود .

یک استاد کار خراط قبل از آنکه قطعه هنری شما را خراطی کند به اندازه موهای سر شما احجام مختلف را خراطی کرده و تراشیده است .

در همان زمان که شما طرح خود را توضیح می دهید استادکار در حال مقایسه ایده شما با طرح هایی است که از قبل در سر دارد و تراشیده است .

پس طراحی در ساخت را دستکم نگیرید .

باذکر مقدمه بالا وارد بحث جدید خود می شویم :

استفاده از فرم و انحنای بدن انسان در طراحی احجام و خراطی .

خطوط بدن مردانه و زنانه
خطوط بدن مردانه و زنانه


بدن انسان منبع بی پایانی برای الهام است .

انحنای بازوان

انحنای کمر

فرم گردن و شانه و...

فرم گردن و شانه
فرم گردن و شانه

در هنگام طراحی برای احجام چوبی به همان چیزی رجوع کنید که همیشه در مقابل چشمانتان قرار دارد .

استفاده از انحناهای بدن زنانه در کار به احجام شما ظرافت و چابکی و کشش و جاذبه جنسی می افزاید .

استفاده از انحناهای مردانه به کار شما استواری و قدرت و حس برتری تزریق می کند .

روند تکامل بدن انسان در طی میلیون ها سال اتفاق افتاده و پیچیده تر و کاربردی شده است .

شما حتی یک ماهیچه زشت و کم کاربرد در بدن خود ندارید .

گلدان های تازه تراش خورده
گلدان های تازه تراش خورده

در هنگام طراحی و موقع ساخت احجام دستان خود را به شکلی حرکت دهید که انگار در حال نوازش زیبا رویی هستید .

عشق و شور خود را در چوب ببینید و بدن زیبایی را تصور کنید .

بله مخلوق کوچک زیبای شما در حال تولد است .

شما پرودگار چرخ خراطی خودتان هستید .

خلق کنید و زیبایی بیافرینید .