باگ ویرگولی

سلام ویرگول جان!

امروز یکی از مطالبم رو از یکی از انتشاراتم خارج کردم و تمام آمار اون از دسترسم خارج شد. شاید بهتر باشه id هر مطلبی فارغ از انتشاراتش باشه و آمار اونم باهاش جابجا بشه.

Photo by Markus Spiske on Unsplash
Photo by Markus Spiske on Unsplash

صرفا یک پیشنهاد / باگ بود.

موفق باشی...