در این طلا فروشی جنس فروخته‌شده پس‌گرفته می‌شود!

روزی دهنده خداست پس در این طلا فروشی جنس فروخته شده پس گرفته می شود.
حلقه
حلقه

چند سال پیش، این جمله پشت سر یک طلا فروش در همدان دیده می‌شه و برای تقدیر از این فرد صدا‌و‌سیمای استان همدان ازش دعوت می‌کنه و باهاش یه برنامه ضبط می‌کنن.

جدا از این‌که بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، به غیر از صنف‌های خاصی، بقیه موظف به پس‌گرفتن یا تعویض تحت شرایط خاص هستند؛ امّا این جمله برای خودش به تنهایی می‌تونه یک سبک زندگی باشه.

نظری ندارید؟

منبع عکس


https://virgool.io/@mojtahedi/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-systmbpz8dh0
https://virgool.io/@mojtahedi/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%B2-ztbr6kd2qn3f