من محمد امین چزگی دانش آموز دبیرستان هستم. به علوم مختلفی علاقه مندم علاقه مندم...