حرف که زیاد شد دیگه سکوت دست خودت نیست ! حرفهاتو یا باید به سنگ بگی یا آدمها که من دوست دارم به آدمها بگم