مشاعره الفبایی| شعر با د| مشاعره با د| اشعار حافظ، مولانا، سعدی، شهریار و ابتهاج

مشاعره الفبایی| شعر با د| مشاعره با د| اشعار حافظ، مولانا، سعدی، شهریار و ابتهاج
مشاعره الفبایی| شعر با د| مشاعره با د| اشعار حافظ، مولانا، سعدی، شهریار و ابتهاج

سعی کردیم گزیده ای از اشعار و تک بیت های حافظ و مولانا و سعدی و شهریار و ابتهاج که با حرف د آغاز می‌شوند، جمع کنیم. از زمان‌های قدیم در بین مردم ایران، مشاعره رواج داشته است، که علاوه بر حفظ فرهنگ غنی ایرانی، موجبات نشاط روحی جامعه و رشد اخلاقی آن را هم با خود به همراه داشته است.

حافظ
حافظ

اشعار حافظ و تک بیت هایی که با حرف د آغاز می شوند:

 • ديدي اي دل كه غم عشق دگر بار چه كرد
  چون بشد دلبر و با يار وفادار چه كرد
 • در دايره قسمت ما نقطه ي تسليميم
  لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي
 • در اين بازار گر سوديست با درويش خرسندست
  خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي
 • در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز
  چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود
 • درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
  نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
مولانا
مولانا

اشعار مولوی و تک بیت هایی که با حرف د آغاز می شوند:

 • در نماز و در رکوع و در سجود
  سر بجنبد دل نجنبد این چه سود
 • دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم
  کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بر بستم
 • دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
 • دوســـت دارد یار این آشفتگــــی
  کوشـــش بیهوده به از خفتگــــی
 • دفتر صـــوفی سواد حرف نیســــت
  جز دل اســـپید همچون برف نیســــت
 • دانی که چرا سر نهان با تونگویم؟
  طوطی صفتی طاقت اسرار نداری
 • دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
  جز غم که هزار آفرین بر غم باد
سعدی
سعدی

اشعار سعدی و تک بیت هایی که با حرف د آغاز می شوند:

 • دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی
  عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی
 • در آن ساعت كه خواهن اين و آن مُرد
  نخواهند از جهان بيش از كفن برد
 • در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم
  بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم

شعر با د


پیشنهادی: شعر با ه - مشاعره الفبایی با حرف هشهریار
شهریار

اشعار شهریار و تک بیت هایی که با حرف د آغاز می شوند:

 • دل بـه هـجـران تـو عمریست شکیباست ولی
  بــار پــیــری شــکــنــد پـشـت شـکـیـبـائـی را
 • در خــزان هــجــر گــل ای بــلــبــل طــبــع حـزیـن
  خـــامـــشـــی شـــرط وفــاداری بــود غــوغــا چــرا
 • دیـرجـوشـی تو در بوته هجرانم سوخت
  سـاخـتـم ایـن هـمـه تـا وارهم از خامیها
 • دیده در ساق چو گلبرگ تو لغزد که ندید
  مـخـمـل ایـنـگـونـه بـه کـاشـانـه کـاشـانـیـهـا
 • دارم از زلـف تـو اسـبـاب پـریـشـانـی جـمع
  ای ســر زلــف تــو مــجــمــوع پـریـشـانـیـهـا
 • در کـار مـا پـروائـی از طـعـن بـدانـدیـشـان مـکن
  پــروانــه گــو در مــحــفــل ایـن شـمـع بـی پـروا بـیـا
 • دو شــاهــدنــد بـهـشـتـی بـسـوی مـا نـگـران
  بـه لـعـل و گـونه گلگون بهشت لاله و سیب
 • در پــیــچ و خـم و تـابـم از آن زلـف خـدا را
  ای زلـف کـه داد ایـنـهـمـه پـیچ و خم و تابت
 • دیــدی کـه چـه غـافـل گـذرد قـافـلـه عـمـر
  بـگـذاشت به شب خوابت و بگذشت شبابت
 • در دیــر و حــرم زخــمــه ســنـتـور عـبـادت
  حـاجـی بـه حـجـازت زد و راهـب بـه رهابت
 • دیــر آمــدی کــه دســت ز دامـن نـدارمـت
  جان مژده داده ام که چوجان در برارمت
 • داغ فــراق بــیــن کــه طــربــنــامــه وصــال
  ای لـالـه رخ بـه خـون جـگـر مـی نـگارمت
 • دسـتـی کـه در فـراق تـو مـیـکـوفـتم به سر
  بــاور نــداشــتــم کــه بــه گـردن درآرمـت
 • دوش در خـواب مـن آن لاله عذار آمده بود
  شـاهـد عـشـق و شـبـابـم بـه کـنـار آمـده بـود
 • در کــهــن گــلــشـن طـوفـانـزده خـاطـر مـن
  چـــمـــن پـــرســمــن تــازه بــهــار آمــده بــود
 • دیـــدمـــت دورنــمــای در و بــام ای شــیــراز
  ســرم آمــد بــه بــر سـیـنـه سـلـام ای شـیـراز
 • دامـن مـکـش بـه نـاز کـه هـجـران کشیده ام
  نــازم بــکــش کــه نـاز رقـیـبـان کـشـیـده ام
 • دیـگـر گـذشـتـه از سـر و سـامـان مـن مـپرس
  من بی تو دست از این سرو سامان کشیده ام
 • دور از تـو مـاه مـن هـمـه غـم هـا بـه یـکطرف
  ویـن یـکـطـرف کـه مـنـت دونـان کـشـیده ام
 • دل شـبـسـت و بـه شـمـران سـراغ باغ تو گیرم
  گـه از زمـیـن و گـه از آسـمـان سـراغ تـو گـیـرم
 • در وصـل هـم ز عـشـق تـو ای گـل در آتشم
  عـاشـق نـمـی شـوی کـه بـبـیـنـی چـه می کشم
 • دیــشــب ســرم بــه بــالــش نـاز وصـال و بـاز
  صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشم
 • دارم چــو شــمــع ســر غــمــش بـر سـر زبـان
  لـب مـیـگـزد چـو غـنـچه خندان که خامشم
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج

شعر با د

هوشنگ ابتهاج (سایه) هم یک بیت شعر بی نظیر دارد که:

 • در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند
  به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند


مشاعره زیبا و جالب


شما هم اگر شعری در ذهن دارید و بارها و بارها با خود تکرارش کردید و از خواندن آن یک بیت شعر وجودتان پر از شوق می شود زیر همین پست بنویسید.