خلاقانه نویسی و داستان نویسی یکی از مورد علاقه ترین کارهای من است.