توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟

توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟
توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟
یکی از شاخص‌های مهم در تصمیم‌گیری خرید بیمه‌نامه از شرکت‌های مختلف بیمه شاخص توانگری مالی می‌باشد. این شاخص به ما می‌گوید که شرکت بیمه‌ای که انتخاب می‌کنیم توانایی ایفای تعهدات خود را دارد؟ سطوح توانگری مالی به ۵ دسته تقسیم می‌شود. که سطح ۱ بالاترین توانایی و سطح ۵ پایین ترین توانایی مالی را دارا هستند. در ادامه به توضیح آنها می‌پردازم:توانگری مالی شرکت‌های بیمه:

توانگری مالی نسبت سرمایه موجود به سرمایه مورد نیاز است برای مثال اگر شرکت بیمه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد ولی سرمایه مورد نیازش ۲۰۰ میلیارد تومان باشد این به معنای توانگری پایین شرکت است و اگر این سرمایه زیر ۱۵۰ میلیارد باشد خطرناک است و باید به آن توجه شود.

توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟
توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟


منظور از سرمایه مورد نیاز حداقل سرمایه‌ای است که موسسه بیمه باید برای پوشش ریسک‌هائی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد که بر‌اساس مدل سرمایه مبتنی بر ریسک تعیین شده است. در آئین‌نامه چهار ریسک شامل ریسک صدور بیمه‌نامه، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی منظور و برای تعیین هرکدام از ریسک‌ها از دو عامل ریسک‌‌نما و ضریب ریسک استفاده شده است .

در نهایت توانگری مالی شرکت بیمه نشان‌گر اعتبار و قدرت آن شرکت در پرداخت خسارت‌های بالا و قبول ریسک‌های سنگین است.


توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟
توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه کمکی به مشتریان می‌کند؟


✅نکته: شرکت های بیمه پارسیان و پاسارگاد رتبه یک توانگری را دارا هستند.
سوال بیمه ای داری؟از من بپرس

کریمی مشاور دو شرکت بزرگ بیمه(پارسیان و پاسارگاد)

09057803005