چرا باید بگوییم امام خامنه ای؟

ببخشید ولی در ماهمواره دارن ضد امام کار می کنن امیدوارم شما ماهواره...