مدیر موسسه گام برتر، موسسه رشد فردی و مهارت های موفقیت