کسب و کارهای پلتفرمی با طعم گاتاگر از جمله کسانی باشید که طرفدار سریال بازی تاج و تخت هستند (یا لااقل پیش از این فصل آخر بودند!) حتماً موافقید که یکی از دلایل علاقه مندی بسیاری به این پدیده، دینامیک پیچیده تصویر شده در خط داستانی است. تأثیر و تأثر بسیاری متغیرها از پیشینه تاریخی چندهزارساله، شرایط اقلیمی، تصمیمها و پیش زمینه شخصیتهای متعدد و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شرایطی مشابه دنیای واقع درهم تنیده شده و در سرنوشت یک واقعه و یا شخصیت خاص (علاوه بر اثرگذاری شخصی ناشی از شرایط روانشناختی خودش) در گذر زمان نقش ایفا میکنند. یعنی مثل آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، صرفنظر از اینکه چه میکنی، چه ارزشهایی داری و ... (که اغلب مسائلی قائم به فرد است.) سرنوشت تو به روح حاکم بر زمانه ات بسیار وابسته است. این را داشته باشیم.
چندی است که پلتفرمها در جایگاه اتهامند که دلیل نابسامانی غیر قابل مهار قیمت داراییهایی مثل خانه و اتومبیل شده اند و لابد با راه حلهایی از جنس پاک کردن صورت مسأله. فرض کنیم که تحلیل این دسته محلی از اعراب داشته باشید و باز فرض کنیم کافه بازار یا شیپور یا ... امروز هنوز به این اندازه فراگیر نبودند یا اصلاً نبودند، آیا روندهای زمانه کسی را به آن سو نمیبرد که مثل این پلتفرمها برای تسهیل تعاملات داخلی دو سوی بازار راه بیندازد و چند سال بعد بشود آنچه امروز شده است؟ و اینکه آیا مسیر اصلاح و بهبود سرویسهای بومی سازی شده اساساً از همین مسیری نمیگذرد که امروز شاهدش هستیم؟ 
در دنیایی که روشهای سنتی با تکنولوژی تغییر کرده اند و بستر اجتماعی روزبه روز برای روشهای کاراتر و کم هزینه تر تشنه تر میشود، مواجهه با ریسک و عوامل ناشناخته ناگزیر است. بزرگی روزگاری گفته بود:
اگر از جمله کسانی باشید که طرفدار سریال بازی تاج و تخت هستند (یا لااقل پیش از این فصل آخر بودند!) حتماً موافقید که یکی از دلایل علاقه مندی بسیاری به این پدیده، دینامیک پیچیده تصویر شده در خط داستانی است. تأثیر و تأثر بسیاری متغیرها از پیشینه تاریخی چندهزارساله، شرایط اقلیمی، تصمیمها و پیش زمینه شخصیتهای متعدد و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شرایطی مشابه دنیای واقع درهم تنیده شده و در سرنوشت یک واقعه و یا شخصیت خاص (علاوه بر اثرگذاری شخصی ناشی از شرایط روانشناختی خودش) در گذر زمان نقش ایفا میکنند. یعنی مثل آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، صرفنظر از اینکه چه میکنی، چه ارزشهایی داری و ... (که اغلب مسائلی قائم به فرد است.) سرنوشت تو به روح حاکم بر زمانه ات بسیار وابسته است. این را داشته باشیم. چندی است که پلتفرمها در جایگاه اتهامند که دلیل نابسامانی غیر قابل مهار قیمت داراییهایی مثل خانه و اتومبیل شده اند و لابد با راه حلهایی از جنس پاک کردن صورت مسأله. فرض کنیم که تحلیل این دسته محلی از اعراب داشته باشید و باز فرض کنیم کافه بازار یا شیپور یا ... امروز هنوز به این اندازه فراگیر نبودند یا اصلاً نبودند، آیا روندهای زمانه کسی را به آن سو نمیبرد که مثل این پلتفرمها برای تسهیل تعاملات داخلی دو سوی بازار راه بیندازد و چند سال بعد بشود آنچه امروز شده است؟ و اینکه آیا مسیر اصلاح و بهبود سرویسهای بومی سازی شده اساساً از همین مسیری نمیگذرد که امروز شاهدش هستیم؟ در دنیایی که روشهای سنتی با تکنولوژی تغییر کرده اند و بستر اجتماعی روزبه روز برای روشهای کاراتر و کم هزینه تر تشنه تر میشود، مواجهه با ریسک و عوامل ناشناخته ناگزیر است. بزرگی روزگاری گفته بود: "به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل."