همیشه زمان برای رسیدن به آرزوهاتون دارید

نوشته‌ای از David Heinemeier Hansson در Signal vs. Noise(این نوشته رو...