بودن...

بودن تو و حتی حس بودن تو از پشت کلمات، و فراسوی زمان و مکان، به من توان دیگرگونه دیدن جهان را می‌دهد، و قاعده رهایی از قید روزمرگی را می‌آموزد.

تو هیچگاه مرا آزار نداده‌ای و حالا هم آزار نمی‌دهی.

با حضور تو، و با حس بودن تو، جهانی که خواهم ساخت، جهان زیباتری خواهد بود، و من، بیشتر و بهتر از همیشه، می‌توانم شادی و رهایی را، با تو و با همه، قسمت کنم.