دل‌نوشته‌های یک روح که در دو بدن به تنگ آمده و هوای شادی و رهایی در سر دارد