لیبرال دموکراسی!

نتیجه لیبرل دموکراسی جهانی چه شده است ؟!

شاید آن چیز که بعد از مدت ها حکومت های پادشاهی و موروثی و پس از آن حکومت هایی همچون کمونیست که دست کمی از آن پادشاهی ها نداشتند قرار بود شکوفایی لیبرال دموکراسی پنجره ای روشن به سمت عدالت و آزادی اجتماعی باشد !

اما امروز پس از گذشت حدود 100 سال از جان گرفتن این حکومت ها به راستی چه شده است ؟!

آیا جهانِ امروز شاهد شکل گیریه حقوق اولیه اجتماعی در این زیرساخت حکومتی بوده است ؟!

متاسفانه امروز میتوان دید این حکومت ها نیز به استبدادی بدتر از حکومت های پیشین رسیده اند که انسان آرزو میکند ای کاش همان ها بودند ، چرا که دم از آزادی نمیزدند و زنجیر هایشان بر دست ه بود نه فکر ها !

بگذریم که صحبت های زیاد و کلام اضافه تنها با این آمار جهانی میتوانیم جهان را روو به زوال ببینیم :

حدود 1300 مولتی میلیاردر در جهان وجود دارد که مجموعه ثروت 94% از تمام زمینی ها را در اختیار دارند .

به طور ساده تر با فرض جمعیت هفت و نیم میلیاردی کرده زمین تمام ۷۴۹۹۹۹۸۷۰۰ جمعیت باقی مانده کره زمین تنها 6% از ثروت های جهان را در دست دارند .