فردای افتتاحیه

برای روز دوم همه چیز متفاوت است ، نوشته ی افتتاحیه با گذشت ۱۴ ساعت از انتشارش هنوز مخاطبی پیدا نکرده است . شاید نحوه ی انتشار درست را من نمی دانم ، اما به هر طریق و با هر رویکردی این مسیر باید تداوم داشته باشد . استمرار ، استمرار ، استمرار ... همیشه همین مستمر نبودن بود که مرا از ادامه باز می داشت ، اینجا و این بار اما متفاوت از نوبه های پیشین است .

تغییر این روزها بزرگترین تغییر را آغاز کردم ، از این حیث که نامه ها عمدتاً باید کوتاه باشند و بی حرفی از ابهام ، این بار هم به رسم افتتاحیه موجز می نویسم . تا یک وقتی بعد تر بسط ش دهم احوال این روزها را .

به تاریخ یازدهم مرداد