برنامه نویس، طراح، خلاق، خالق، عاشق کد زدن، عاشق خلق کردن،عاشق خالق، عاشق سکوت.... اجتماعی ولی درونگرا. بدون حد و مرز