محمدرضا طاهري /دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني/ مدرس دانشگاه و مشاور برندسازی شخصی


برندینگ، راهی برای توسعه اقتصاد کشور در دنیا

برندینگ، راهی برای توسعه اقتصاد کشور در دنیا
ماه گذشته مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا داشتم که در ادامه خواننده آن خ...