شهدا

ایستاده از سمت راست: شهید «محمود دولتی»، شهید «صمد قنبری»، شهید «اصغر قصاب عبدالهی»، شهید «رضا خیری»، «محمد تجلائی»

نشسته از سمت راست: شهید «مصطفی حامد پیشقدم»، شهید «محمد سبزی»، شهید «خلیل نوبری»، شهید «محمد بالاپور

کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی

کجایید ای سبک روحان عاشق پرنده‌تر ز مرغان هوایی

کجایید ای شهان آسمانی بدانسته فلک را درگشایی

کجایید ای ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی

کجایید ای در زندان شکسته بداده وام داران را رهایی

کجایید ای در مخزن گشاده کجایید ای نوای بی‌نوایی

در آن بحرید کاین عالم کف او است زمانی بیش دارید آشنایی

کف دریاست صورت‌های عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی

دلم کف کرد کاین نقش سخن شد بهل نقش و به دل رو گر ز مایی

برآ ای شمس تبریزی ز مشرق که اصل اصل اصل هر ضیایی