دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر