چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟! بعد به من میگن خل‌وچل. https://mrmowji.com