تراوشات مغزی

کودکیم تو عمق فکرم، فریاد میکشه: جنگ میخوام...!