لقب سازی

یکی از رویکردها در حوزه برندسازی شخصی، لقب سازی در حیطه فعالیتی است که انجام می دهیم. اما این اتفاق بسیار ارزشمندتر خواهد بود اگر لقبی شایسته را افرادی شایسته به ما نسبت دهند.

مثال:

پدر علم بازاریابی نوین: فیلیپ کاتلر

پدربزرگ بازاریابی: پیتر دراکر

پدر علم بازاریابی ایران: دکتر احمد روستا