اگر در دنیا یک کار باشه که همیشه حالم رو خوب کرده، نوشتنه و بس.