بازی حدس عدد در پایتون

اسکرین شات
اسکرین شات

در این بازی برنامه به طور شانسی یک عدد بین 0 و 10 انتخاب می کند و شما باید ن عدد را حدس بزنید.

def game():
import random

# Select a random number
secret_num = random.randint(1, 10)
while True:

# Get a number from player
try:
guess = int(input("Enter a number between 1 & 10: "))
except ValueError:
print("Pleas enter a number")

# Check the number
if guess == secret_num:
print("You win!!! My number is {}." .format(secret_num))
break
elif guess < secret_num:
print("No!!! Come UP")
continue
elif guess > secret_num:
print("No!!! Come DOWN")
continue
else:
print("No!!! Try again.")
continue

# Play again
play_again = input("Do you want to play again? Entar \'YES\' to play again: ")
if play_again.upper() == "YES":
game()

# Run the game
game()

دانلود سورس:

کلیک کنید