دانشجوی تکنولوژی آموزشی/ دوستدار سرگرم آموزی/ طراح بازی رومیزی/ مدرس دوره دوم دبیرستان