نتايج سفر اربعين


حرکت عظیم اربعین، می تواند اهداف بزرگی داشته باشد که برداشت‌های نگارنده به قدر فهم و درک خویش، بدین گونه میتوان شمارش کرد.

1_طبق نص صریح روایات، هرگاه بندگان خدا به حال یکدیگر رحم کنند، خداوند هم به حالشان رحم می‌کند و چنان برکتی به مال و هستی شان می دهد که سی میلیون زائر احساس کمبود آب و طعام در این بازه ی زمانی نداشته باشند.
2_معجزه ی اربعین به ما می‌گوید، هرگاه حکومت آخرین جانشین پیامبر در زمین شکل بگیرید، روابط بین مردم اینگونه خواهد شد که می‌شود در کنار هم زندگی کنیم، ولی هیچکس ابایی از خدمت به دیگران نداشته باشد.
که صد البته، زندگی در جامعه ی مهدویت به مراتب لذت بخش تر خواهد بود.
3_حرکت عظیم اربعین به جهان خواب زده نشان خواهد داد، که اگر امام حسین علیه السلام  برای اصلاح امت جدشان قیام کردند، روزگاری نه چندان دور، مجددآ فرزندشان مهدی موعود (عج) قیام خواهند کرد، تا همه ی انحرافاتی که انسان گمراه، به وجود آورده را به طریق هدایت، اصلاح نمایند.

4_معجزه ی اربعین به همگان ثابت می کند که دولت‌ها و حکومت هایی که به توان نظامی و اقتصادی و رسانه ای خود افتخار می‌کنند، در برابر دریای خروشان این معجزه ی قرن، توان مقابله نداشته و فقط می توانند خود را در اتاقکی تاریک محصور کنند تا نور این پدیده، آنها را از بین نبرد.
5_موسم اربعین، همه ی مردم فارغ از رنگ و نژاد و ملیت در کنار هم به سوی هدف واحدی در حرکت هستند.
تنها تفاوت بین مردمان این طریق، رنگ چهره و نوع لباس و ملیت آنها بود.
همه برای دریافت آب و غذا و محل استراحت تلاش می کردند، ولی هیچگاه نزاعی بین آنان شکل نگرفت.
6_کنگره ی عظیم اربعین به ما یاد می دهد، تجارتی که با امام حسین علیه السلام شروع کردیم تنها به سود و پاداش ما، به سرانجام نیک خواهد رسید.


والسلام

🌴 سفرنامه اربعین

https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-1-pzzsheajoiid
https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-2-b0cecen8baak
https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-3-qivylirgjnpb
https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-4-oik6lozvxl8s
https://virgool.io/@muhammad/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-98-5-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-zcybkqhj8a9t