ماه کوچک

به خودم می‌نگرم
چگونه دوست دارمت که در این
کهکشان عظیم
ماهِ کوچک خود میدانمت📷
چه کردی با قلب این پسر که از خودش
عزیزتر میداندت..؟
ماه من / ماه بلند بالای من
آسمان شب را در آن دو گوی چشمانت جا داده‌ای
و من شب به شب
شهاب سنگی شیفته در این فلکم...
دوست میدارمت
و از خود، خودتر میدانمت!

📷مأوا مقدم

مأوا مقدم
مأوا مقدم