پیچ و خم موهات

آمدم در جاده‌ی پر پیچ و خمِ موهایت سفر کنم

به چشمانِ سیاهت که رسیدم سفرم خاتمه یافت

خانه‌ام را جستم!

دل من با دل تو در چَشمَت خاطره ساخت

عزیزمن / جانِ دلِ جانانت

من روزهاست که در آسمانِ شبِ چشمانِ تو راحت میخوابم.

وای بر من اگر تلخی روزگار تخلم بکند

وای اگر امیرم را کمی از خود دلخور بکنم:)

دوستت دارم

قد پیچ و خم موهایت...

👤مأوا مقدم


پینوشت: این شعر در وصف #امیر از زبان #هدیه به قلم بنده نوشته شده.

مأوا مقدم
مأوا مقدم