من

مثل یه رویا بود، مثل یه خیالحتی اونقدر که عذاب فکرکردن رو هم به خودم ن...