تصمیمات مهم شما درسال جدید! برای ENTJ ها

از اینکه برای سال جدید خبرهای بدی به شما بدهم بیزارم اما تصمیم‌های قاطعی را که سال پیش گرفته‌اید را به یاد دارید؟ شما حدود ۱/۱۲ شانس عمل کردن به هرکدام از آن ها را خواهید داشت. درواقع، اگر برای سال پیش رو، سه تصمیم جدید بگیرید تنها ۰/۰۵۷۹ درصد، شانس عمل کردن به هر سه آن‌ها را دارید. در حقیقت، عمل کردن به تصمیم‌هایتان را حدودا سه هفته بعد از عید رها یا فراموش خواهید کرد. این روز‌ِتاریک ، روزی است که به نظر میرسد اراده ی اغلب افراد به پایان می‌رسد.

به عنوان یک انسان که مرتب تصمیم‌های جدید می‌گیرد و آن‌ها را رها می‌کند، این ارقام هوشیار کننده است. برای عموم تیپ‌های شخصیتی این سوال مطرح است که آیا اغلب افراد در ترک عادات بد خود و یا جایگزینی عادات بهتر ناتوان هستند؟ و یا نوع تصمیمی که می‌گیرند موجبات شکست را فراهم می‌کند. (این مقدمه کوتاه برای کلیه تیپ‌های شخصیتی، یکسان می‌باشد)

برای تیپ‌شخصیتی شما اوضاع ازاین قراراست:

تصمیمات رایج: شما فردی نیستید که برای سال جدید تصمیمات قاطع بگیرید. شما اهداف خود را روی کاغذ نمی‌نویسید تا بعدا به آن‌ها عمل کنید و تیک بزنید، اگر کاری را بخواهید انجام دهید، آن را انجام خواهید داد.

دلایل شکست: اغلب غیرممکن است که شکست بخورید!

درسال جدید: ENTJها هر آنچه که باید انجام داده شود را انجام خواهند داد، آنها اغلب برنده‌اند! اما تنها تصمیم قاطعی که باید انجام دهید این است که آرامش داشته باشید و بگذارید وقایع اتفاق بیفتند. استراحت، تفریح و بازسازی خویشتن، دوستان شما هستند، بدون آنها، رسیدن به اهداف مدنظرتان بسیارخسته کننده خواهد بود.