تصمیمات مهم شما درسال جدید! برای INTJ ها

از اینکه برای سال جدید خبرهای بدی به شما بدهم بیزارم اما تصمیم‌های قاطعی را که سال پیش گرفته‌اید را به یاد دارید؟ شما حدود ۱/۱۲ شانس عمل کردن به هرکدام از آن ها را خواهید داشت. درواقع، اگر برای سال پیش رو، سه تصمیم جدید بگیرید تنها ۰/۰۵۷۹ درصد، شانس عمل کردن به هر سه آن‌ها را دارید. در حقیقت، عمل کردن به تصمیم‌هایتان را حدودا سه هفته بعد از عید رها یا فراموش خواهید کرد. این روز‌ِتاریک ، روزی است که به نظر میرسد اراده ی اغلب افراد به پایان می‌رسد.

به عنوان یک انسان که مرتب تصمیم‌های جدید می‌گیرد و آن‌ها را رها می‌کند، این ارقام هوشیار کننده است. برای عموم تیپ‌های شخصیتی این سوال مطرح است که آیا اغلب افراد در ترک عادات بد خود و یا جایگزینی عادات بهتر ناتوان هستند؟ و یا نوع تصمیمی که می‌گیرند موجبات شکست را فراهم می‌کند. (این مقدمه کوتاه برای کلیه تیپ‌های شخصیتی، یکسان می‌باشد)

برای تیپ‌شخصیتی شما اوضاع ازاین قراراست:

تصمیمات رایج: "امسال سخنور بهتری خواهم شد، کارهای بیرون از خانه‌ی بیشتری انجام خواهم داد، وضعیت اشتغال خود را بهبود خواهم بخشید، سالم‌تر خواهم شد، ارتباطات اجتماعی‌ام را افزایش خواهم داد، ثروتمندتر خواهم شد، فردی مناسب برای ازدواج پیدا خواهم کرد و یک سیستم برای سازماندهی زندگی‌ام خواهم ساخت و موارد مرتبط با بهبودِ فردی ..."

دلایل شکست شما: خودسازی و بهبودِفردی فعالیتی درخورِتحسین است، اما فعالیت‌هایی که لیست کرده‌اید، تصاویری کلی و فوق العاده بزرگ‌اند. بدون تردید، تمرکز روی جزئیات برای یک INTJ کارِسختی است، اما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه سعی کنید تا در لحظه اکنون زندگی کنید.

درسال جدید: شما اغلب در دنیایِ دور و فرضی آینده خود زندگی می‌کنید بطوریکه از گذر زمان حال غافل هستید. این موضوع را با اضافه کردن کمی احساس به تصمیم‌های سالیانه‌تان تصحیح کنید. هوش تند و تیز شما باعث می‌شود که در راس چیزها قرار بگیرید، که می‌توانید کمتر برنامه‌ریزی کرده و بیشتر زندگی کنید.