چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک ENFJ هستید.

ENFJ
ENFJ

این تیپ ها دوست دارند همیشه درمرکز توجه باشند. شما بعنوان یک ENFJ درهرکسب و کاری که اجازه دهد درمرکز توجه مردم باشید، موفق خواهید شد. البته بایستی در دنیای بیرون از نمایش هایتان نیز خوب عمل کنید تا کسب و کارتان پوچ و بی معنی جلوه نکند.

سعی کنید در انتخاب گزینه ها، مابین این جنبه ها تعادل ایجاد کنید. هرشغلی در زمینه مشاوره، طراحی وب سایت، تجارت الکترونیک، ایجاد برندشخصی، بازاریابی، خدمات مشتریان و یا دادن توصیه های استراتژیک درحوزه تخصصی تان، میتواند بسیار برایتان مناسب باشد.

توانایی شما در جلب نظر مشتریان بی نظیر است ، بنابراین پیداکردن مشتری برایتان چندان کارسختی نخواهد بود ولی ممکن است در سازماندهی کاربردی تجارت خودتان نیاز به کمک داشته باشید.

داشتن شرکای پشتیبان و دایره ای از حمایتگران بسیار برایتان حیاتی است، چرا که ممکن هست گرفتن تصمیم درشرایط دشوار آنهم به تنهایی برایتان بسیارچالش برانگیز باشد.منبع مطلب