تاریخ سخن می‌گوید

یکی از مقاطع تاریخی که برای ملت ما می تواند بهره آموزشی ارزنده‌ای داشت...