من مربی نگرش(Mindset Coach)و پادکستر هستم و با مردم درباره واقعیت حرف می‌زنم. تلاش می‌کنم واقعیت‌ها را بهتر بفهمم و بفهمانم تا رنج زندگی را برای خودم و دیگران کمتر و رشد و رضایت و شادی آن را بیشتر کنم