پزشک دست به قلم... عاشق یاد گرفتن یه عالمه زبان... به دنبال عشق...