کبکیزاسیون اسلام گرایی انقلابی ۳

کبکیزاسیون اسلام گرایی انقلابی

قسمت سوم

❌جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون با شعار نه شرقی و نه غربی به دنبال ساختن دنیای جدیدی در نظام بین الملل بوده و هست که اسلام در آن حرف اول و آخر را بزند و با تشکیل یک حکومت جهانی اسلامی ( مبتنی بر اندیشه های آخرالزمانی شیعیان دوازده امامی)، مهر پایانی بزند بر سلطه جهان غرب و تمام کسانیکه در دنیای گفتمانی جمهوری اسلامی به عنوان نماد استکبار، ظلم، استثمار و استعمار شناخته شده اند.

📌بنابراین در عین حالیکه حکومت دارای حاکمیت بر سرزمین ایران یعنی جمهوری اسلامی سیاستی تجدیدنظرطلبانه در وضع نظام بین الملل در پیش گرفته که با خواسته های تجدیدنظرطلبانه کشورهایی همچون روسیه و چین یکسان است اما همزمان در زمینه اهداف نهایی با این دو کشور دچار اختلاف نظری آشکار و لاینحل می باشد.

❌چین کمونیست که دهه هاست به نوعی با سیاست های مائو و سپس دنگ شیائوپنگ استحاله شده است و نوعی،از لیبرالیسم پیشرفته را به نمایش می گذارد اما نه تنها کماکان کمونیست باقی مانده بلکه به سمت تفکرات باستانی و کنفوسیوسی نیز مجددا میل کرده است که هیچ خوانشی با اندیشه های اسلام گرایانه و تاسیس حکومت اسلامی ندارد که نمونه بارز این تفاوت فاحش عقیده چین با جمهوری اسلامی در وضعیت اسفناک ساکنین مسلمانان چین به خصوص در استان سین کیانگ می باشد که نشان می دهد حتی چین غیرکمونیست نیز سر سازشی با حکومت اسلامی نخواهد داشت.

❌روسیه نیز که با سرکوب گسترده قومیت های مسلمان و برخورد خونین با چچنی ها و قفقازها و ازبک های مسلمان که تحت سکوت و انفعال آشکار جمهوری اسلامی انجام شده ، نشان داده که سر سازشی با اندیشه تاسیس حکومت اسلامی ندارد بنابراین جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند در سطح یک متحد فعال و بسان روحی در در دو بدن همانند امریکا و کانادا یا امریکا و انگلیس عمل کند که امری مهم برای تفوق این کشورها در عرصه بین الملل محسوب می شود.

❌نکته دیگری که روابط جمهوری اسلامی را با روسیه و چین مملو از تعارض می کند این است که اصولا امریکا ده ها هزارکیلومتر از سرزمین ایران دورتر است اما روسیه علاوه بر سابقه دهه ها استعمار و استثمار خاک ایران، دارای نیاتی است که در صورت تفوق بر خاورمیانه و آسیا ابتدا به ساکن به ضرر منافع سرزمینی ایران است که البته حکومت جمهوری اسلامی شاید در این مرحله از تجدیدنظرطلبی در اوضاع جهان که نیازمند حامی برای مبارزه با امریکاست به آن توجه ندارد اما قطعا به زودی با این واقعیت که دارای تعارض گفتمانی شدید با چین و روسیه به همان سان امریکاست، روبرو میگردد اما چون روسیه لب مرزهای ایران است به مراتب خطرات بیشتری برای ایران دارد تا امریکا به ایران.

📌بنابراین ایرانیان نه تنها از نظر منافع ملی سرزمینی ایران و فراملی جمهوری اسلامی با روسیه و چین به همان شکلی که با امریکا دچار تعارض هستند دارای اختلاف است بلکه وضعیت بغرنج تری در ارتباطاتی که با کشورهایی نظیر چین و روسیه و حتی ترکیه دارد به وجود آمده است که در صورت اتخاذ سیاست کبکیزاسیونی قطعا منجر به نابودی و فروپاشی سرزمینی ایرام در کنار سقوط حکومت جمهوری اسلامی خواهد گردید.

#realpolitic
#گفتمان
@comandanteadib