حِرفه‌م نوشتن نیست. نوشتن توش داره اما صِرف نوشتن نیست که ازش پول درمیارم. شغلم پژوهشه و دوستش دارم اما نوشتنِ اینجاست که برام شورِ زندگیه؛ چون برای دلِ خودمه نه برای پول درآوردن.