اصول بازاریابی کاتلر(2)

اصول بازاریابی کاتلر(2):

زنجيره ارزش مجموعه اي از بخشهاي شركت كه عمل توليد ارزش براي مشتري را از طريق طراحي، توليد، بازاريابي، تحويل و پشتيباني محصولات انجام مي‌دهند.

استحكام زنجيره ارزش، به اندازه استحكام سست ترين حلقه آن است.

موفقيت به اين بستگي دارد كه هر واحد فعاليتهايي كه در راستاي توليد ارزش مورد نظر مشتري انجام مي‌شوند را تا چه حد خوب انجام دهد و اين فعاليتها تا چه حد با هم هماهنگ شده‌اند.