مسافرها ماندند.

مسافرها ماندند، قطار راه نیفتاد، از ریل کنده شد، پرواز کرد. مردم به ان...