سندروم بدبختی خودآموخته

چرا هر حادثه ای تو کشورمون رخ میده ، موج نزول میفته تو ذهن ها ، نه فکر...