مهربانم


مهربانم!

در کدامین روز خلقت آفریده شدی که این چنین بی همتایی؟

پروردگارم از کدام حادثه به وجد آمده بود که شروع به آفرینشت کرد!

مهربانم!

برای از تو نوشتن این کلمات کافی نیست ، هنوز برای توصیف شاهکار خلقت این جهان ، آنقدر بزرگ و بی نظیر نیستم

اما میدانم‌که در تمام‌نوشته هایم ، پرقدرت ترین کلمات را کنار هم گذاشته ام تا فقط خم ابرویت را وصف کنند!!

مهربانم !

کمی که می اندیشم گمان میکنم دنیا رااشتباه امده ای

این جهان و آدمیان لایق تونیست

تو باید همنشین فرشتگان باشی ، چرا که این دنیا تمام عظمتت را در خود جای نخواهد داد!!

شاهکار بی نظیر زندگی‌ام !

جهانی لایق توست که بزرگترین عبادتش ، عشق ورزیدن به تو باشد!

جهانی که مردمانش با دیدنت نتوانند به چیز دیگری بنگرند!

جهانی که تمام مردمانش شاعر باشند تا بتوانند با هزاران هزار بیت ، کمی از زیبایی هایت بگویند !

و اما در این جهان ، باید به جای تمام مردمان برای وصفت شعر بگویم و بیا و ببین که خوشبختی چگونه برایم معنا شد آن هنگام که دریافتم ، رسالتم ، عشق ورزیدن به بزرگترین معجزه پروردگارم است....

مهربانم ، عاشقت بودن برایم بزرگترین نعمت و زیباترین عبادت است....


Nazanin.D