اولین تلاش

اولین تلاش
قبلتر‌ها وقتی راهنمایی بودم شاید ۱۲ ۱۳ سال پیش خیلی به نوشتن و خوندن و...