خانه ای دردل شهر


ساختمان مسکونی نیکان.واقع درسعادت آباد

چرا شهر

شهررامی بینیم زیبایی درشهررا کشف می کنیم آن را تحلیل می کنیم و معرفی می کنیم تا در آینده شهری زیباتر وباهویت داشته باشیم.


ویژگی های نما


  • نمای کارشده تمرکز بر محور عمود دارد،,عناصر فلزی وچوبی عموددر نما به این مهم تاکید می کنند
  • تراس خود را ازدید دائمی آفتاب محصور کرده اند اما ای کاش تراس در شرق نما قرارداشت تا نور صبحگاهی بیشتر پیدابود و ازنورغرب محفوظ می ماند.
  • در حرکتی زیبا حیاط مجموعه بازاست ودست دلبازی فراوانی از خود نشان داده است. وبه مانند باغ های ایرانی طراحی شده است. .وسرو نماد باغ همیشه سبز ایرانی است این حیاط را زیباتر کرده است.

رنگ نما بیش از آنکه خودرا به رخ بکشد معماری ایران را به رخ می کشد وحیاط مجموعه به مانند باغ های ایرانی جلوه خاصی به مجموعه داده است زیبایی در این مجموعه بیش از انکه نو باشد اصالت دارد وروح را آرامش می دهد

.ساختمان ازسه نوع رنگ کرم اخرایی تشکیل شده است. واحساس آرامش را به کوچه وتکه ای ازشهر می دهد

ورنگ مشکی ار فلز استفاده شده درنما قابی زیباایجاد کرده اما این مقدار خطوط عمودی درنما آن راشلوغ کرده است.